Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának felhívása a 2020/2021. tanévi nemzeti felsőoktatási ösztöndíj [korábbi nevén: köztársasági ösztöndíj] pályázatára

Részletes információk itt!

FIGYELEM!
Módosult a pályázat benyújtási határideje! A pályázat benyújtásának módosított, új határideje: 2020. július 14., kedd, 23:59 óra.

Az oktatásért felelős miniszter tanévenként nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat [korábbi nevén: köztársasági ösztöndíjat] adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szabályozza. Az ELTE Hallgatói követelményrendszer 110. és 437. §-a rendelkezik a Pedagógiai és Pszichológiai Karra vonatkozó szabályokról.

nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra a teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak – a finanszírozási formájuktól függetlenül. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók irányszáma a PPK-n összesen 15 fő.

nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy tanévre, 10 hónapra szól, összege 2020-ban 40.000,- Ft havonta. A pályázat keretében elnyert ösztöndíj csak a 2020/2021-es tanévben folyósítható. Ha a hallgató a 2020/2021-es tanév őszi félévében befejezi a tanulmányait, vagy jogviszonya a tavaszi félévben szünetel, akkor számára az ösztöndíj csak fél évig folyósítható. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíja mellett jogosult más (pl. tanulmányi) ösztöndíjra is.

A pályázat benyújtásának feltételei:

Ki pályázhat?

A hallgató a pályázatra jogosultak körébe tartozik, ha:

  • a PPK képzéseinek teljes idejű (nappali munkarendű), alap-, mester- vagy osztatlan képzéses hallgatója;
  • eddigi tanulmányai során legalább két félévben aktív volt a jogviszonya;
  • a pályázat benyújtásáig legalább 55 kreditet szerzett.

Pályázhat az az alapképzésben részt vevő hallgató is, aki a jelen félévben oklevelet szerez, de ősztől mesterképzésre felvételt nyer, és folytatja tanulmányait.

Hol és mikor kell benyújtani?

A pályázat csak a Neptunban nyújtható be Neptun-kérvény formájában az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt. A kérvény 2020. június 15-től lesz elérhető a „Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj – 2020/21” néven.

Mivel kell pályázni?

A pályázatot a mellékleteivel és a mellékleteket összesítő mellékleti űrlappal együtt kell benyújtani. A pályázat elbírálásának szempontjai és pontrendszere tartalmazza azokat a mellékletként benyújtható dokumentumokat, amelyekkel a pályázó az egyes jogcímeket igazolhatja. A dokumentumokat elektronikus formában, a Neptun-kérvényhez csatolt fájlban (pdf, jpg stb.) lehet benyújtani, az elektronikus másolatok eredetikkel való összevetése (=hitelesítése) nem oldható meg.

A pályázat elbírálása a benyújtott dokumentumok alapján fog történni, hiánypótlásra a benyújtási határidő után nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 14. 23:59 óra.

Figyelem!

  • A pályázat elbírálása a benyújtott dokumentumok alapján fog történni, hiánypótlásra a benyújtási határidő után nincs lehetőség.
  • A feltöltött, elektronikus másolatok utólagos ellenőrzése az eredeti dokumentumok bemutatásával a személyes ügyfélfogadás helyreállítása után történik meg.
  • Ahol a pályázat elbírálásának szempontjai és pontrendszere hitelesítést ír elő, azon minden esetben az eredeti dokumentumok bemutatásával történő, utólagos hitelesítést kell érteni.
  • A benyújtott dokumentum utólagos hitelesítésének hiányában az esetleg megítélt ösztöndíj folyósítása nem történhet meg.

Az érvényes pályázatokat a PPK Hallgatói Önkormányzat Tanulmányi Bizottsága rangsorolja. A pályázat elbírálásának szempontjait és pontrendszerét a PPK Kari Tanácsa a 107/2016. (XI. 29.) PPK KT határozattal fogadta el.

A pályázat benyújtásával és az elbírálással kapcsolatban felmerült kérdéseket a tanulmanyi@ppkhok.elte.hu E-MAIL címen tehetik fel.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A benyújtott pályázatok érvényességét és a benne szereplő tanulmányi adatokat a Tanulmányi Hivatal vizsgálja, és ennek eredményéről a pályázót személyes üzenetben értesíti az Neptunon keresztül.

Az érvényes pályázatokat a PPK Hallgatói Önkormányzat Tanulmányi Bizottsága az elért pontszámok alapján rangsorolja. A pályázat elbírálásának szempontjait és pontrendszerét a PPK Kari Tanácsa az 52/2020. (VI. 5.) PPK KT határozattal fogadta el. A pályázókat az elbírálás során kialakult eredményükről és a rangsorban elfoglalt helyükről a Tanulmányi Hivatal személyes üzenetben értesíti a Neptunon keresztül 2020. július 8-án.

A rangsorolás eredményével szemben a pályázó 2020. július 23-án 14:00 óráig (beérkezési határidő!) jogorvoslati kérelemmel élhet, melyet kizárólag ímélben lehet benyújtani a Kancellária Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságára a hjb@kancellaria.elte.hu ímélcímen. A fellebbezés egyéb úton, postán vagy személyesen történő benyújtása nem lehetséges.

Budapest, 2020. június 5.

Letölthető dokumentumok: