A köztársasági ösztöndíj pályázatának elbírálási szempontjai és pontrendszere a Pedagógiai és Pszichológiai Karon

(letölthető formában itt éritek el)

HKR

 1. § (2) A pályázatok rangsorolására a Különös részben meghatározottak szerint kerül sor.
 2. § (1) A köztársasági ösztöndíjra benyújtott pályázatok rangsorolása pontrendszer alkalmazásával történik. A rangsorolás pontrendszerét a KÖB javaslatára a Kari Tanács hagyja jóvá, és a Karon szokásos módon a HÖK és a TH honlapon teszi közzé a tárgyévet megelőző félév szorgalmi időszakában.

A pályázat benyújtásának és elbírálásának feltételei

 1. Csak a hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap bírálható el.
 2. Az igazoló mellékleteket névvel és a szándékolt kategóriával ellátva a mellékleti űrlapon kell feltüntetni.
 3. A köztársasági ösztöndíj elbírálása során a tanulmányi átlag számítása: súlyozott saját átlag*(súlyozott saját átlag/szakos átlag).
 4. Nyelvszakos hallgató nyelvvizsgáért csak abban az esetben kaphat pontot, ha a nyelvvizsga nyelve nem egyezik meg a nyelvszak nyelvével.
 5. A nyelvvizsgák elbírálásánál csak az a nyelvvizsga ér pontot, melyet a hallgató a bírálat tanévében szerzett meg (beleértve a tanévet megelőző nyári szünetet is). Egy nyelv csak egyszer kerülhet beszámításra.
 6. A szakmai tevékenységek felsorolásánál egy tevékenység csak egy jogcímen értékelhető.
 7. Minden tevékenység külön dokumentummal vagy igazolással igazolandó.
 8. A szakmai tevékenységek közül csak az vehető figyelembe, amit a hallgató a bírálat tanévében végzett (beleértve a tanévet megelőző nyári szünetet is).
 9. A III. kategóriában maximálisan elérhető pontszám a hallgató I. és II. kategóriában elért összesített pontszámának legfeljebb 10 %-a.
 10. Az önálló fordítás és szerzőtárssal írt fordítás kritériuma, hogy valamely szaklapban megjelenjen.
 11. „Egyéb, szakterülethez tartozó szakmai tevékenység” (II. kategória, 4/f.) esetén maximum három tevékenység számítható be. Tevékenységenként adható pontszám.
 12. „Szakterülethez kapcsolódó önkéntesség” (II. kategória, 4/h.) és a „Szakterülethez nem kapcsolódó önkéntesség” (III. kategória, 4/e.) esetén minimum harminc órányi tevékenység szükséges a pontszám eléréséhez.
 13. „Megjelent szépirodalmi, művészeti alkotás” (III. kategória, 4/h.) esetén maximum három mű számítható be. Alkotásonként adható pontszám.

A pályázatok elbírálása során az első rangsor felállításához a bizottság a hallgató saját összpontszámát veszi figyelembe.

Azonos pontszámmal rendelkező hallgatók esetében előnyt élvez

 • aki több pontot ért el a Tanulmányok és a Szakmai tevékenység (I.+II.) kategóriákban,
 • további egyezés esetén az a hallgató, aki tanulmányi átlaga szerint több pontot ért el.

Az egyes jogcímek és az értük járó pontszámok

[A pályázatot az összes elfogadtatni kívánt jogcím hiteles igazolásával együtt, a mellékletek tételes felsorolásával kell benyújtani. ]

 1. Tanulmányok
 2. Tanulmányi átlag a két utolsó lezárt félévben

[A pályázati lap első oszlopában az előző és a mostani félév együttes (súlyozott) átlaga szerepel. Ezt a pályázónak nem kell megadnia, a TH a Neptunból rögzíti. A bírálat félévében azok a jegyek számíthatók be az átlagolásba, amik a megadott beadási határidőben szerepelnek a Neptunban.]

3,9 és alatta                     0 pont

4,0-4,09                          1 pont

4,1-4,19                          2 pont

4,2-4,29                          3 pont

4,3-4,39                          4 pont

4,4-4,49                          5 pont

4,5-4,59                          6 pont

4,6-4,69                          7 pont

4,7-4,79                          8 pont

4,8-4,89                          9 pont

4,9-4,99                        10 pont

5,0-5,09                        11 pont

5,1-5,19                        12 pont

5,2-5,29                        13 pont

5,3-5,39                        14 pont

5,4 és felette                  15 pont

 1. Nyelvtudás

[A pályázónak nem kell igazolást benyújtania, ha a nyelvvizsgája adatai szerepelnek a Neptunban (Saját adatok>Képzettség>Nyelv). Ha olyan nyelvtudást kíván elfogadtatni, amiről nincs adat a Neptunban, akkor a TH-ba ügyfélfogadási időben beviszi az eredeti nyelvvizsga-dokumentumot, valamint két fénymásolatát, ami közül az egyiket lepecsételve (hitelesítve) visszakapja a pályázathoz, a másik másolat alapján pedig rögzítik az új vizsgát is a Neptunban.]

 1. szakmaival bővített B/2, komplex 4 pont
 2. C/1, komplex 3 pont
 3. szakmaival bővített C/1, komplex 5 pont

Maximálisan elérhető pontszám                                                                 5 pont

 1. Szakmai tevékenység
 1. OTDK és Kardos Lajos Pszichológia Verseny

[A versenyeredmény igazolásáról szóló eredeti dokumentumot és egy fénymásolatát be kell mutatni a TH-ban, ahol a másolatot lepecsételve hitelesítik. Helyezés mellett további beküldött emléklap vagy elismerő oklevél nem számíttatható be.]

Első helyezés                                                                                      10 pont

Második helyezés                                                                                8 pont

Harmadik helyezés                                                                               6 pont

Emléklap vagy elismerő oklevél (nem helyezés)                                    2 pont

 1. TDK

Első helyezés                                                                                        6 pont

Második helyezés                                                                                4 pont

Harmadik helyezés                                                                               2 pont

Emléklap vagy elismerő oklevél (nem helyezés)                                     1 pont

 1. sporttevékenység (sporttudományi területen tanuló hallgatók esetében jelen pontban értékelendő)

Olimpiai kerettag, kontinens- és világbajnokság 1-3. helyezett                           6 pont

Olimpiai kerettag, kontinens- és világbajnokság 4-6. helyezett                           5 pont

Országos bajnokság 1-3. helyezettje                                                                4 pont

Országos bajnokság 4-6. helyezettje                                                                3 pont

 1. publikációk, előadások
  1. tanulmánykötetben, ISBN illetve ISSN számmal rendelkező tudományos szaklapban megjelent

[A kötet/folyóirat címlapját, szennycímlapját (ahol szerepel a kiadó, az ISBN szám stb.) és a tartalomjegyzéket kell másolatban csatolni a pályázathoz. Ezt hitelesíttetni nem kell. A beküldött tudományos írás kategóriájának azonosítása a mellékleti űrlapon.] 

önálló tanulmány                                                                     8 pont

idegen nyelven írt önálló tanulmány                                         10 pont

szerzőtárssal írt tanulmány                                                        6 pont

szerzőtárssal, idegen nyelven írt tanulmány                               8 pont

több szerzőtárssal írt tanulmány                                                 4 pont

több szerzőtárssal írt idegen nyelvű tanulmány                            6 pont

önálló fordítás                                                                           4 pont

szerzőtárssal írt fordítás                                                            3 pont

szerzőtársakkal írt fordítás                                                         2 pont

recenzió, kritika                                                                       3 pont

 1. előadás

[Ha készült konferenciakiadvány, ugyanúgy, mint az egyéb publikációkat.

Ha ilyen nincs, a konferencia szervezőjével/felelősével vagy a PPK oktatójával kell igazolást íratni, amin szerepelnek az igazoló adatai (neve, munkahelye, elérhetősége), a konferencia adatai, a pályázó neve, a pályázó előadásának adatai (címe, terjedelme, társelőadó stb.). Az igazolást a kiállítója az aláírásával és az intézménye pecsétjével hitelesíti.] 

magyar nyelven tudományos konferencián                                 4 pont

idegen nyelven tudományos konferencián                                  6 pont

intézeti tudományos fórumon előadás                                        2 pont

szakmai témában egyéb fórumon előadás                                   1 pont

poszter magyar nyelven konferencián                                        3 pont

poszter idegen nyelven konferencián                                         4 pont

 1. egyéb kiemelkedő, nem hivatalos tisztségből fakadó és nem tanulmányi kötelezettségből eredő szakmai tevékenység oktatói igazolással

[Az illetékes oktató ír igazolást, amin szerepelnek az igazoló adatai (neve, munkahelye, elérhetősége), a pályázó neve, az igazolt tevékenység pontos megnevezése (szükség esetén pár mondatos kifejtése). Az igazolást a kiállítója az aláírásával és az intézeti pecséttel hitelesíti.] 

 1. szakkollégiumi tanulmányokat folytat 4 pont
 2. tudományszervezési tevékenység 3 pont
 3. intézetben, tanszéken végzett kutatás 4 pont
 4. egyetemen kívül szakmai témában végzett kutatás 3 pont
 5. tudományos szaklapnál végzett folyamatos segítő tevékenység 2 pont
 6. egyéb, szakterülethez tartozó szakmai tevékenység 2 pont
 7. tudományos online szaklapnál végzett tevékenység 1 pont
 8. szakterülethez kapcsolódó önkéntesség 4 pont
 9. honorácior státusz 2 pont
 10. tanszéki demonstrátor 2 pont
 11. egyetemen folyó oktatás segítése 1 pont

[Kétféle demonstrátori lehetőség van: a pályázat keretében elnyerhető demonstrátori cím, ill. az önkéntes demonstrátori hely valamely tanszéken/intézetben (ELTE PPK SZMSZ 32. § /6/, /7/). Az elsőről nem szükséges igazolást benyújtani, az önkéntesről a tanszékvezetőtől/intézetigazgatótól kell igazolást hozni, amin szerepelnek az igazoló adatai (neve, a tanszék/intézet neve), a pályázó neve, a demonstrátori tevékenység féléve. Az igazolást a kiállítója az aláírásával és az intézeti pecséttel hitelesíti.]

III. Közéleti és egyéb tevékenységek a pályázat bírálatának tanévében (beleértve a tanévet megelőző nyári szünetet is)

(az I.+II. kategória összpontszámának legfeljebb 10%-a)

[Az illetékes szervezettől kell kérni igazolást, amin szerepelnek az igazoló adatai (neve, munkahelye, elérhetősége), a pályázó neve, az igazolt tevékenység pontos megnevezése (szükség esetén pár mondatos kifejtése). Az igazolást a kiállítója az aláírásával és az intézmény/szervezet pecsétjével hitelesíti.] 

 1. választott egyetemi, kari, hallgatói önkormányzati, ill. kollégiumi testület tagja 3 pont
 2. rendezvényszervezés 2 pont
 3. delegált 1 pont
 4. kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység
  1. kortárs segítő csoport tagja 3 pont
  2. drogprevenciós csoport tagja 3 pont
  3. a karért végzett kulturális, társadalmi, szociális tevékenység 3 pont
  4. külügyi mentor 2 pont
  5. szakterülethez nem kapcsolódó önkéntesség 2 pont
  6. egyetemi sajtóban való rendszeres publikáció 2 pont
  7. egyetemi sajtónál végzett segítő tevékenység 1 pont
  8. megjelent szépirodalmi, művészeti alkotás 1 pont
 5. sporttevékenység (nem sporttudományi területen tanuló hallgatók esetében jelen pontban értékelendő)
  1. Olimpiai kerettag, kontinens- és világbajnokság 1-3. helyezett 6 pont
  2. Olimpiai kerettag, kontinens- és világbajnokság 4-6. helyezett 5 pont
  3. országos bajnokság 1-3. helyezettje 4 pont
  4. országos bajnokság 4-6. helyezettje 3 pont