Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának felhívása köztársasági ösztöndíj pályázatra a 2016/2017. tanévre

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának felhívása

köztársasági ösztöndíj pályázatra

a 2016/2017. tanévre

Az oktatásért felelős miniszter tanévenként köztársasági ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére. A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szabályozza. Az ELTE Hallgatói követelményrendszer 110. § és 437.§ rendelkezik a Pedagógiai és Pszichológiai Karra vonatkozó szabályokról.

Köztársasági ösztöndíjra a teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak – a finanszírozási formájuktól függetlenül. A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma hallgatók irányszáma a PPK-n 12 fő.

A köztársasági ösztöndíj egy tanévre, 10 hónapra szól, összege 2016-ban 34.000 Ft havonta. A pályázat keretében elnyert ösztöndíj csak a 2016/2017. tanévben folyósítható. Ha a hallgató a 2016/2017. tanév őszi félévében befejezi a tanulmányait, vagy jogviszonya a tavaszi félévben szünetel, akkor számára az ösztöndíj csak fél évig folyósítható. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíja mellett jogosult más (pl. tanulmányi) ösztöndíjra is.

A pályázat benyújtásának feltételei

Ki pályázhat?

  • a pályázó hallgató a jogosulti körbe tartozik: a PPK teljes idejű (nappali tagozatos), alap-vagy mesterképzéses hallgatója;
  • eddigi tanulmányai során legalább két félévben aktív volt a jogviszonya;
  • a pályázat benyújtásáig legalább 55 kreditet szerzett.

Pályázhat az az alapképzésben részt vevő hallgató, aki a jelen félévben oklevelet szerez, de ősztől mesterképzésre felvételt nyer, és folytatja tanulmányait.

Hol és mikor kell benyújtani?

A pályázat csak papíron és személyesen nyújtható be.

Mivel kell pályázni?

A pályázatot csak a közzétett pályázati lapon lehet benyújtani a mellékleteivel és a mellékleteket felsoroló űrlappal – egy eredeti példányban. A pályázat elbírálásának szempontjai és pontrendszere tartalmazza azokat a mellékletként benyújtható dokumentumokat, amelyekkel a pályázó az egyes jogcímeket igazolhatja. Figyelem! A dokumentumokat az ott megjelölt módon hitelesíteni kell.

A pályázat elbírálás a benyújtott dokumentumok alapján fog történni, hiánypótlásra a benyújtási határidő után nincs lehetőség.

A pályázat elbírálása

A benyújtott pályázatok érvényességét, a dokumentumok hiteles voltát és a benne szereplő tanulmányi adatokat a Tanulmányi Hivatal vizsgálja, s ennek eredményéről a pályázót személyes üzenetben értesíti az Elektronikus Tanulmányi Rendszeren keresztül.

Az érvényes pályázatokat a PPK Hallgatói Önkormányzat Tanulmányi Bizottsága rangsorolja. A pályázat elbírálásának szempontjait és pontrendszerét a PPK Kari Tanácsa a 31/2014. (V.8.) PPK KT határozattal fogadta el.

A pályázókat az elbírálásnak eredményeképpen kialakult eredményükről és a rangsorban elfoglalt helyükről a Tanulmányi Hivatal személyes üzenetben értesíti az Elektronikus Tanulmányi Rendszeren keresztül 2016 július 5-ig. A rangsorolás eredményével szemben a pályázó 2016. július 18-án 16:00-ig jogorvoslati kérelemmel élhet, melyet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz címezve kell benyújtani az ELTE Kancellária Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságán (1053 Budapest, Szerb u. 21-23.)

Budapest, 2016. május 27.

Letölthető dokumentumok: